Kas ir mežs

Lai izprastu, kas ir mežs, apskatīsim, kas ir EKOSISTĒMA?

Ekosistēma ir biosfēras pamatvienība, kurā pastāvīgi notiek enerģijas, vielu un informācijas aprite. To veido biocenoze (visu dzīvo organismu kopums dotajā ekosistēmā) un biotops (ekosistēmas vide).
Meža likums: mežs ir ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenās organiskās masas ražotājs ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz 5 metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes aizņemtās platības


Meža uzbūve

 • Galvenā audze – dažādu sugu un vecumu koki, kas pastāv pēc audzes dabiskās izretināšanās vai starpaudzes izciršanas un kuru augstumu atšķirības nepārsniedz 20%.
 • Starpaudze – augšanas gaitā atpalikušie koki, kas izkrīt koku skaita samazināšanas procesā.
 • Audzes II stāvs – koki, kuru augstums atpaliek no galvenās audzes vidējā augstuma vairāk par ¼, bet labvēlīgos apstākļos var izveidot galveno audzi
 • Dzīvā zemsedze – sūnas, ķērpji, puskrūmi, kas sedz meža augsni
 • Nedzīvā zemsedze – skuja, lapas, sīkie zariņi, mizas gabaliņ

Kas ir mežaudze?

Mežaudze (nogabals) ir mežs ar viendabīgiem meža augšanas apstākļiem, koku sugu sastāvu un vecumu un citām svarīgajām īpašībām un pazīmēm.
Kokaudzi, kuru veido  tikai  viena  koku  suga,  sauc  par  TĪRAUDZI,  bet  vairāku  koku  sugu veidotu audzi sauc par MISTRAUDZI.
Koku sugu līdzdalību audzes sastāva veidošanā izsaka ar koeficientu. Koeficientu kopējai  summai jābūt 10. Par koku apzīmējuma simboliem pieņemti to sākuma pirmie burti, bet, ja tie vairākām sugām ir vienādi, ņemti pirmie divi burti (priede – P, ozols – Oz, osis – Os)
Mežaudzes sastāvu raksturo audzes sastāva formula. Piemēram, audzes sastāva formula 5P 3E 2B nozīmē, ka 50% no audzes krājas ir priedes, 30% egles, bet 20% bērza koksne.
Koeficientu, kas norādīti pirms koku sugu saīsinājuma, summa audzes sastāva formulā ir 10, jo visu koku sugu krājas summa ir 100%.
Audzes sastāva formulu var papildināt ar norādi par koku sugas vecumu. Piemēram, 5P100 3E80 2B80, tas norāda, ka priede ir 100 gadu veca, bet egle un bērzs – 80 gadu.

3E 5B 2Ba – 30% 50% 20%

Pēc izcelsmes mežaudzes iedala:

 • Dabiskās mežaudzes – radušā bez cilvēka līdzdalības no sēklām vai atvasēm;
 • Mākslīgās mežaudzes – radušās cilvēka darbības rezultātā sējot vai stādot.

Interesanti fakti par mežu:

 • Mežs aizņem 4,06 miljardus hektāru jeb 31 % no pasaules sauszemes platības.
 • Latvija ir ceturtā mežainākā valsts Eiropā.
 • Latvijā:
  • meža zemju kopplatība 3,383 milj. ha,
  • meža zemju īpatsvars (mežainums) 52%
  • uz vienu iedzīvotāju ir 1.5 ha meža

Mūsu draugi un sadarbības partneri

Adrese
Slampes pag.,
Tukuma nov.,
LV-3119
Tālrunis
Dace Langiša: +371 26522748
Lauris Balgalvis: +371 26442046
E-pasts
lielozoli@llkc.lv
© Lielozoli. Visas tiesības paturētas 2024.